فتنه های دنیا

خطبه ای است از آن حضرت که آن حضرت در آن مردم را از فتنه های دنیا برحذر میدارد :

آگاه باشید ، دنیا جایگاهی است که نمی توان از عذاب و مجازات گناهان و فتنه ها و شرارت ها و شرورش سالم و در امان بود ، مگر در خود همین دنیا و از هیچ رویدادی که در طبیعت این دنیا است ، نمی توان نجات پیدا کرد .

مردم در این دنیا با فتنه ها آزمایش می شوند . آنچه که از این دنیا برای این دنیا گرفته اند ، از دستشان گرفته خواهد شد و سپس درباره هرچه گرفته اند ، محاسبه خواهند شد و آنچه که از این دنیا برای غیر دنیا ( آخرت ) گرفته اند ، رو به سوی آن رفته و در آن اندوخته خود اقامت خواهند نمود .

 این دنیا در نظر کسانی که دارای خرد هستند ، مانند سایه در حال برگشت است ، در همان هنگام که آن را در حال گسترش می بینی ، رو به جمع شدن و زوال است و در همان هنگام که آن را روبه افزایش می بینی ، رو به نقص و کاهش است .

خطبه 63/ نهج البلاغه

/ 0 نظر / 12 بازدید